K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
VEDTEKTER 
for organisasjonen Kvinner i Skogbruket
 
Vedtatt av Årsmøte 06.09.1987. Revidert: 23.09.1988, 27.10.1990, 23.10.1992, 22.10.1993, 10.09.1994, 03.09.2004, 04.09.2010, 02.09.2012 og 07.09.2013
 
§ 1 ORGANISASJON
Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon.
 
§ 2 FORMÅL
Kvinner i Skogbrukets formål er å motivere og stimulere jenter i alle aldre til deltagelse og engasjement på alle plan i skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid.
 
§ 3 VIRKEOMRÅDE
a) Øke kvinners deltagelse og engasjement i skognæringen både som eier, tillitsvalgte, ansatte og generelt interesserte
b) Markere kvinners plass i skognæringen
c) Sammen med det offentlige, skogbrukets og andre organisasjoner, arbeide for at saker som berører kvinner og skog blir satt på dagsorden
d) Være et kvinnenettverk i skognæringen
 
§ 4 MEDLEMSKAP
a) Medlemskap i organisasjonen er åpent for alle med interesse for skogbruk, men retter seg spesielt mot kvinner
b) Medlem av organisasjonen er alle som har betalt kontingent, samt de som har betalt for livsvarig medlemskap
c) Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner
d) Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og bedrifter
 
§ 5 ORGANISASJONSOPPBYGGING
Kvinner i skogbruket består av:
a) Landsmøte
b) Hovedstyre
c) Fylkeslag
d) Lokallag
 
§ 6 LANDSMØTET
a) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet
b) Ordinært Landsmøte holdes hvert år innen 1. november
c) Landsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er
tilstede
d) Ekstraordinært Landsmøte kan holdes når Hovedstyret ønsker det, eller når minst 1/5 av organisasjonens medlemmer krever det
e) Innkalling til ordinært eller ekstraordinært Landsmøte skal skje med minst 5 ukers varsel
f) Saker som medlemmene eller Fylkeslagene ønsker behandlet på Landsmøtet, må være Hovedstyret i hende innen 3 uker før Landsmøtet
g) Innkalling med sakspapirer sendes ut senest 14 dager før
Landsmøtet
h) Alle landsmøtesaker avgjøres med simpelt flertall med unntak av vedtektsendringer og eventuell oppløsning av organisasjonen. Se paragraf 13 og 14
i) Stemmerett har Hovedstyre og de valgte utsendingene fra Fylkeslagene
j) Valg av leder og styremedlemmer skal foregå skriftlig
 
§ 7 LANDSMØTETS SAMMENSETNING
Landsmøtet er åpent, og alle ordinære medlemmer, livsvarige medlemmer og støttemedlemmer har talerett.
 
§ 8 LANDSMØTETS OPPGAVER
Landsmøtet skal i ordinært årsmøte:
a) Behandle Hovedstyrets årsberetning og revidert regnskap
b) Behandle Hovedstyrets forslag til arbeidsplaner og budsjett
c) Velge Hovedstyre med 1. og 2. varamedlem
d) Velge møteleder og varamøteleder for neste Landsmøte
e) Velge revisor
f) Foreslå og velge et nytt medlem av valgkomitéen
g) Velge 2 til å underskrive landsmøteprotokollen sammen med møteleder
h) Fastsette kontingent
i) Fastsette godtgjørelser
j) Behandle innkomne forslag
k) Behandle forslag om opprettelse av arbeidsgrupper, deres mandat og sammensetning. Hovedstyret har myndighet til å oppnevne ad hoc-utvalg
 
§ 9 HOVEDSTYRET
a) Hovedstyret består av leder, nestleder og 3 andre styremedlemmer med 1. og 2. varamedlem
b) Leder velges først ved særskilt valg for ett år om gangen
c) Funksjonsperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år
Nestleder velges for ett år om gangen blant styrets medlemmer
d) Medlemmene i Hovedstyret skal ha ulik skogfaglig bakgrunn
d) Hovedstyret skal arbeide i overensstemmelse med
organisasjonens formålsparagraf og virkeområde
f) Hovedstyret har ansvaret for organisasjonens økonomi
g) Hovedstyret kommer med forslag til Landsmøtet om eventuelle arbeidsgrupper, deres mandat og sammensetning
h) Hovedstyret er beslutningsdyktig med 3 medlemmer tilstede
i) Hovedstyret har ansvaret for ledelse og drift av organisasjonen og støttes opp av et sekretariat
j) Ved stemmelikhet i styret skal valgt leder ha dobbeltstemme
 
§ 10 FYLKESLAG
a) Alle medlemmer i Kvinner i Skogbruket i et fylke danner et
Fylkeslag
b) Flere fylker kan gå sammen til ett lag, der hvor det er
hensiktsmessig
c) Ordinært årsmøte i Fylkeslaget holdes hvert år innen 1. juli
d) Lokallag har møterett til Fylkesstyrets møter
e) Årsmøtet i Fylkeslaget velger et Fylkesstyre med varamedlemmer som består av personer med ulik skogfaglig bakgrunn
f) Fylkesstyret har ansvaret for Fylkeslagets økonomi
g) Årsmøte i Fylkeslaget velger 2 revisorer
h) Et av medlemmene i Fylkesstyret velges av Fylkeslagets årsmøte til Fylkesleder for 1 år
i) Fylkeslederen er Fylkeslagets utsending til organisasjonens Landsmøte. I tillegg velges det en utsending til Landsmøtet pr. påbegynte 50 medlemmer i Fylkeslaget
j) Fylkeslaget skal arbeide i overensstemmelse med organisasjonens formålsparagraf og virkeområde
k) Utover dette står Fylkeslagene fritt i forhold til arbeidsform og – omgang
 
§ 11 LOKALLAG
a) Medlemmene i et fylkeslag kan danne lokallag
Opprettelsen av lokallag skjer i samarbeid med fylkeslaget
b) Årsmøtet holdes hvert år innen 1. juni. Årsrapport sendes til fylkeslaget
c) Årsmøtet i lokallaget velger et lokallagsutvalg med
varamedlemmer
Budsjett og søknader om økonomisk støtte settes opp i samråd
med Fylkesleder
d) Lokallaget har ansvar for lokallagets økonomi
e) Et av medlemmene i lokallaget velges av lokallagets årsmøte til leder for lokallaget for 1 år
f) Lokallaget skal arbeide i overensstemmelse med organisasjonens formålsparagraf og virkeområde
g) Utover dette står lokallagene fritt i forhold til arbeidsform og
omfang
 
§ 12 VALGKOMITÉEN
a) Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomitéen konstituerer seg selv
b) Hvert år velges et nytt medlem av valgkomitéen. Det medlem som har sittet lengst, går ut
c) Valgkomitéen skal overfor Landsmøtet fremme forslag på leder, nestleder, nye medlemmer med varamedlem til styret, revisor og møteleder for neste Landsmøte med varamøteleder
d) Valgkomiteen fremmer forslag til Landsmøtet om godtgjørelser
 
§ 13 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om oppløsning av organisasjonens vedtekter behandles på ordinært Landsmøte og det må være utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Vedtak om endringer krever 2/3 av de avgitte stemmer.
 
§ 14 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av organisasjonen fremsettes og behandles på samme måte som vedtektsendringer. Vedtak må bekreftes ved uravstemning med minst ¾ flertall av de avgitte stemmer.
Landsmøtet avgjør hvordan organisasjonens midler skal disponeres i samsvar med organisasjonens formål.
  
 
 
 

 


 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb